Osobné údaje

strešná drevená konštrukciaINFORMÁCIE a poučenia
O spracúvanÍ osobných údajov
POSKYTNUTÉ DOTKNUTEJ OSOBE

Ochrana osobných údajov našich zamestnancov, obchodných partnerov či iných fyzických osôb je pre nás dôležitá.

Tieto informácie a poučenia poskytujú prehľad o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb našou spoločnosťou KROVPLUS s.r.o., so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov, IČO 44 158 335 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“).

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania osobných údajov, môžete nás kontaktovať:
telefonicky na +421 908 667 997,
e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
alebo poštou na adrese nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len “ZOOU”), ktoré upravujú aj vaše práva ako dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli riadne plniť zákonné a zmluvné povinnosti vo vzťahu k vám, t. j. našim zamestnancom a obchodným partnerom, v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti našou spoločnosťou.

Osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné.

 

strešná drevená konštrukciaOsobné údaje návštevníkov našej webovej stránky https://www.krovplus.sk/ nespracúvame. Ak sa však návštevník webstránky alebo záujemca o naše služby rozhodne osloviť nás prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke, pričom v tejto súvislosti nám poskytne svoje osobné údaje, tak odoslaním elektronickej správy zároveň vyslovuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu, a to na účel náležitého vybavenia jeho požiadavky našou spoločnosťou a po dobu potrebnú na naplnenie tohto účelu.

Osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu.

I.
Informácie pre našich zamestnancov
Dotknutá osoba: Zamestnanci

Prevádzkovateľ: KROVPLUS s.r.o.
so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov
IČO 44 158 335
zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov
oddiel: Sro, vložka číslo 20155/P

Sprostredkovateľ: Nie.

Okruh príjemcov: Poverení zamestnanci našej spoločnosti. Zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, Úrad/Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Doplnkové dôchodkové sporiteľne (v prípade osôb poistených v druhom alebo treťom pilieri), dôchodkové správcovské spoločnosti (v prípade osôb poistených v druhom alebo treťom pilieri), orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), prípadne policajné a justičné orgány.

 

strešná drevená konštrukciaOsobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu.

I. Informácie pre našich zamestnancov

Dotknutá osoba: Zamestnanci

Prevádzkovateľ: KROVPLUS s.r.o.
so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov
IČO 44 158 335
zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov
oddiel: Sro, vložka číslo 20155/P

Sprostredkovateľ: Nie.

Okruh príjemcov: Poverení zamestnanci našej spoločnosti. Zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, Úrad/Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Doplnkové dôchodkové sporiteľne (v prípade osôb poistených v druhom alebo treťom pilieri), dôchodkové správcovské spoločnosti (v prípade osôb poistených v druhom alebo treťom pilieri), orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), prípadne policajné a justičné orgány.

Účel spracúvania: Osobné údaje zamestnancov spracúvame výlučne pre účely pracovnoprávnych vzťahov a ďalších právnych vzťahov, ktoré vyplývajú z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, prípadne mandátnych vzťahov, a to:

 

 • uzavretie zmluvy;
 • vyplácanie mzdy;
 • sociálne poistenie;
 • zdravotné poistenie;
 • vypracovanie daňových priznaní, preddavkové platby na daň z príjmu, uplatňovanie daňových bonusov a nezdaniteľnej časti základu dane a súvisiaca komunikácia s • daňovým úradom;
 • odvody príspevkov do druhého alebo tretieho piliera;
 • plnenie povinností voči kontrolným orgánom;
 • realizácia školení BOZP;
 • realizácia školení požiarnej ochrany;
 • zabezpečenie stravovania;
 • uchovanie osobných spisov zamestnancov do 70 rokov ich veku za účelom možnosti preukázania výkonu zamestnania pre účely poskytnutia dôchodku;
 • zriadenie prístupov do informačných systémov zamestnávateľa;
 • evidencia oprávnení na nakladanie s osobnými údajmi;
 • posudzovanie spôsobilosti na výkon pracovných činností.

 

 

Právny základ
spracúvania: Právnym základom spracúvania môže byť podľa § 13 ZOOU a čl. 6 Nariadenia GDPR:
a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,
d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa;
e) ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom ) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

Zoznam
osobných údajov: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, prezývka, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti, titul, štátna príslušnosť, národnosť, fotografia, adresa trvalého/prechodného pobytu alebo bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, register pracovného času (t. j. údaje o čase, kedy jednotliví zamestnanci začínajú a končia pracovnú zmenu, aj údaje o prestávkach alebo čase, ktorý nie je do pracovného času zahrnutý), pracovná funkcia, identifikačné číslo zamestnanca, prístupový kód/heslo zamestnanca, online identifikátor, pracovná IP adresa, údaje určujúce geografickú polohu zamestnanca (najmä pri využívaní GPS) a/alebo údaje v knihe jázd služobného vozidla, údaje o zdravotnom stave (potvrdenie o tehotenstve zamestnankyne, o invalidite zamestnanca, výsledky preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci, výsledky dychovej/krvnej skúšky na alkohol, údaje o psychickej pracovnej spôsobilosti), členstvo v odborovej organizácii, výpis z registra trestov, identifikátory patriace konkrétnemu zamestnancovi a vytvárajúce jeho ekonomickú identitu (údaj o mzde, číslo bankového účtu), sociálnu identitu (údaje o rodinnom stave, počte detí, dosiahnutom vzdelaní, údaje detí na účely vyplácania daňových bonusov) alebo mentálnu identitu (informácie o správaní a osobných vlastnostiach zamestnanca zachytené v pracovnom posudku), údaje uvedené v životopise zamestnanca.

 

tabuľkaÚčel Právny základ

uzavretie zmluvy plnenie zo zmluvy /osobitný predpis
vyplácanie mzdy osobitný predpis
sociálne poistenie osobitný predpis
zdravotné poistenie osobitný predpis
vypracovanie daňových priznaní, preddavkové platby na daň z príjmu, uplatňovanie daňových bonusov a nezdaniteľnej časti základu dane a súvisiaca komunikácia s daňovým úradom osobitný predpis
odvody príspevkov do druhého alebo tretieho piliera osobitný predpis
plnenie povinností voči kontrolným orgánom osobitný predpis
realizácia školení BOZP osobitný predpis
realizácia školení požiarnej ochrany osobitný predpis
realizácia školení a vydávanie preukazov pre ovládanie vysokozdvižných vozíkov osobitný predpis
rodinné a materské príspevky osobitný predpis
evidencia dochádzky osobitný predpis
evidencia dovoleniek osobitný predpis
uchovanie osobných spisov zamestnancov do 70 rokov ich veku za účelom možnosti preukázania výkonu zamestnania pre účely poskytnutia dôchodku oprávnený záujem dotknutej osoby
zabezpečenie stravovania osobitný predpis
zriadenie prístupov do informačných systémov prevádzkovateľa Oprávnený záujem spoločnosti / plnenie zmluvy (vytvorenie podmienok pre plnenie zmluvných povinností)

Uvedené osobné údaje vedie zamestnávateľ podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších. a ďalších.

 

strešná drevená konštrukciaDoba uchovávania**:

Mzdové listy 20 rokov
Výplatné listiny 10 rokov
Rodinné prídavky a materské príspevky 10 rokov
Prehlásenia k dani zo mzdy 10 rokov
Zrážky zo mzdy 10 rokov
Podklady k mzdám 10 rokov
Evidencia dochádzky 10 rokov
Evidencia dovoleniek 10 rokov
Popisy pracovných činností 10 rokov
Dohody o vykonaní práce 10 rokov
Pracovné zmluvy 10 rokov
Evidencia o preškolení a získaní odbornej
kvalifikácie 10 rokov
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky,
odhlášky, zmeny 10 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 10 rokov
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 10 rokov
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie 10 rokov
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 10 rokov
Dohody o hmotnej zodpovednosti 10 rokov (po strate platnosti)
Osobné spisy zamestnancov do 70 rokov veku

 

od skončenia pracovného pomeru
** ak osobitný predpis nevyžaduje dlhšiu dobu uchovávania
V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru a/alebo pracovného vzťahu mimopracovného pomeru zamestnanca.

Osobné údaje nezverejňujeme mimo rozsahu, ktorý ustanovuje osobitný predpis.

Osobné údaje neprenášame do tretej krajiny.

Na podklade poskytnutých osobných údajov nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

II. Informácie pre uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti

Dotknutá osoba: Uchádzači o zamestnanie

Prevádzkovateľ: KROVPLUS s.r.o.
so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov
IČO 44 158 335
zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov
oddiel: Sro, vložka číslo 20155/P

Sprostredkovateľ: Nie.

Okruh príjemcov: Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom.

Účel spracúvania: Výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.

Právny základ
Spracúvania: Súhlas dotknutej osoby.
Pre účel spracúvania v databáze záujemcov po ukončení výberového konania je potrebný osobitný súhlas.

Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, údaje v rozsahu, v akom ich uchádzač poskytne v životopise

Doba uchovávania: Do momentu ukončenia výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície. V prípade, že spoločnosť ako prevádzkovateľ má záujem spracúvať osobné údaje aj po ukončení výberového konania, doba po ktorú dochádza k ich spracúvaniu bola uvedená v osobitnom poučení a súhlase udelenom na takéto spracúvanie.

V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov, nie je možné zabezpečiť riadne naplnenie potreby spoločnosti na obsadenie pracovného miesta.

Osobné údaje nezverejňujeme.

Osobné údaje neprenášame do tretej krajiny.

Na podklade poskytnutých osobných údajov nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

III. Informácie pre našich obchodných partnerov

Dotknutá osoba: Dodávatelia a zákazníci – fyzické osoby (vrátane fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na základe živnosti alebo iným obdobným spôsobom a fyzických osôb konajúcich v mene, zastupujúcich či inak reprezentujúcich, resp. pracujúcich pre dodávateľa alebo zákazníka).

Prevádzkovateľ: KROVPLUS s.r.o.
so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov
IČO 44 158 335
zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov
oddiel: Sro, vložka číslo 20155/P

Sprostredkovateľ: Nie.

Okruh príjemcov: Poverení zamestnanci našej spoločnosti. Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. daňový úrad, obchodná inšpekcia), prípadne policajné a justičné orgány.

Účel spracúvania: Plnenie zmluvy – najmä dodávka plnení, vystavovanie faktúr a vedenie účtovníctva.

Právny základ spracúvania: Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, osobitný predpis.

Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, obchodné meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, miesto podnikania, adresa bydliska, IČO, DIČ a IČ DPH.

tabuľkaDoba uchovávania: 10 rokov odo dňa zániku platnosti zmluvného vzťahu, ak osobitný predpis neukladá uchovanie údajov po dlhšiu dobu.

V prípade neposkytnutia uvedených osobných údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie zmluvy, vystavovanie faktúr, vedenie účtovníctva.

Osobné údaje nezverejňujeme.

Osobné údaje neprenášame do tretej krajiny.

Na podklade poskytnutých osobných údajov nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

IV. Poučenia o právach dotknutých osôb

Dotknuté osoby si môžu v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov uplatniť u prevádzkovateľa nasledovné práva:

Právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a na ktorých spracúvanie svoj súhlas udelila. Ak dotknutá osoba svoj súhlas odvolá, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli spracúvané pred odvolaním súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila alebo prostredníctvom zaslania notifikácie o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V tomto prípade má dotknutá osoba právo získať prístup k jej osobným údajom a k informácii o
účele spracúvania osobných údajov,
pôvode osobných údajov, t.j. odkiaľ prevádzkovateľ osobné údaje získal (ak ich nezískal od dotknutej osoby),
kategórii spracúvaných osobných údajov,
predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR ak dotknutá osoba tvrdí, že sú priamo dotknuté jeho práva ustanovené GDPR a ZOOU,
prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky (napr. e-mailom),
právo získať osobné údaje podľa vyššie uvedeného bodu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak dotknutá osoba má za to, že na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov je potrebné poskytnúť väčší rozsah osobných údajov, má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý poskytla na spracúvanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov t.j. prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na základe súhlasu dotknutej osoby,
ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa na ochranu majetku a prevažujú oprávnené dôvody dotknutej osoby na ochranu osobných údajov nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa,
ak sa preukáže, že osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané nezákonne,
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, ZOOU, osobitného predpisu alebo medzinárodnej dohody, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
dotknutá osoba napadne/namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku
ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sú spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa a prevažujú oprávnené dôvody dotknutej osoby na ochranu osobných údajov nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe vyššie uvedeného, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osoba, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí na základe vyššie uvedeného, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné pričom platí, že uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán
Ak dotknutá osoba tvrdí, že sú priamo dotknuté jej práva ustanovené ZOOU má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov v prípadoch spracúvania jej osobných údajov založenom na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo spracúvania vo verejnom záujme alebo ak dochádza pri takomto spracúvaní k profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv dotknutých osôb sú podrobne upravené v kapitole III GDPR a druhej časti druhej hlave ZOOU.

V Prešove, dňa 25.05.2018